ผศ.ดร.อาทิตย์ เนื่องอุดม

ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา

นางสาวอัจชรีญา กิ่งจำปา

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ